หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน แผนที่โรงเรียน บุคลากรโรงเรียน กิจกรรมนักเรียน เว็บบอร์ดโรงเรียนวัดราชสิงขร
<::: ปฺญญา นรานํ รตนํ    ปัญญาเปรียบเสมือน เครื่องประดับแห่งตน:::>
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
เจ้าต้องรู้จักตัวว่าการที่เจ้าเป็นลูกเสือ
ย่อมมีความประพฤติแปลกกว่าเด็กกลางถนน
เจ้าจะประพฤติอย่างเด็กกลางถนนไม่ได้
เพราะเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าแผ่นดินรู้จักเสียแล้ว
 
ที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 29 เจริญกรุง 74 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2289-0611
โทรสาร 0-2289-0611

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนวัดราชสิงขร

นักเรียนเคารพธงชาติ (อดีต)
โรงเรียนนี้เดิมมีชื่อว่า "โรงเรียนบางคอแหลม ๑ (วัดราชสิงขร)" อาศัย ศาลาการเปรียญวัดราชสิงขรเป็นที่เล่าเรียน ได้เปิดทำการสอนเมื่อ
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นโรงเรียนประเภทในอำเภอ จัดตั้งอาศัย เงินบำรุงประถมศึกษา สร้างอาคารไม้ขนาด ๑๐.๕๐ x ๑๘.๐๐ เมตร มีมุขในตัว โดยอาศัยที่ดินวัดราชสิงขร ก่อสร้าง ๒ ไร่ ๓ งาน ๑๖ ตารางวา จัดการเรียนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๑ - ๔
พุทธศักราช ๒๔๘๐ ได้โอนกิจการโรงเรียนเป็นโรงเรียนเทศบาล
พุทธศักราช ๒๔๘๗ โอนกลับมาเป็นโรงเรียนประชาบาล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช ๒๔๙๒ ได้ขยายตัวอาคารออกไปทั้ง ๒ ด้านๆ ละ
๒ เมตร ด้วยเงินประถมศึกษา
พุทธศักราช ๒๔๙๓ จัดตั้งห้องสมุดสำหรับประชาชน วัดราชสิงขร อาศัยเงินบำรุงการศึกษาผู้ใหญ่ และนายปรีชา สงวนเกียรติ กับคณะ ครูจัดทำเสาธงชาติสูง ๑๐ เมตร มอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน
อาคารไม้อาคาร สถานที่ (อดีต)
พุทธศักราช ๒๕๐๐ สร้างอาคารเพิ่มอีก ๑ หลัง เป็นอาคารไม้
๘ ห้องเรียน ตามแบบ ๐๐๔ ของกรมสามัญศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๐๒ คณะผู้ปกครองนักเรียน นายอำเภอ
ยานนาวา ศึกษาธิการอำเภอ และอาจารย์ใหญ่ ได้สละทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียน ชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง ขออนุญาตเปิดสอนชั้นมัธยมสามัญศึกษาขึ้น แก้ปัญหานักเรียน
ไม่มีที่เรียน และในปีนี้กรมสามัญศึกษาได้สร้าง
อาคารไม้ ๒ ชั้น เพิ่มอีก ๑ หลัง เพื่อรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕
พุทธศักราช ๒๕๐๖ ได้โอนกิจการโรงเรียนให้กับ
เทศบาลนครกรุงเทพดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖
พุทธศักราช ๒๕๑๐ เทศบาลนครกรุงเทพได้รื้ออาคารไม้ สร้างเป็นอาคารคอนกรีต ๓ ชั้น ขนาด ๙.๐๐ x ๒๘.๐๐ เมตร
มี ๙ ห้องเรียน
พุทธศักราช ๒๕๑๑ ทำรั้วคอนกรีตจากงบประมาณ
ยาว ๑๔ เมตร
พุทธศักราช ๒๕๑๒ เปิดการสอนผู้ใหญ่ภาคค่ำ สังกัด
กรมการศึกษา นอกโรงเรียน

ห้องเรียน (อดีต)

พุทธศักราช ๒๕๑๖ ได้งบประมาณทำรั้วคอนกรีตบล็อก
๑ ด้าน ยาว ๕๕ เมตร
พุทธศักราช ๒๕๒๗ รื้ออาคารไม้ชั่วคราวสร้างเป็นตึก ๔ ชั้น
ขนาด ๑๘ ห้องเรียน
พุทธศักราช ๒๕๒๘
รื้ออาคารไม้ ๒ ชั้น สร้างตึก ๔ ชั้น
ขนาด ๑๒ ห้องเรียน
พุทธศักราช ๒๕๓๐ สร้างอาคารเอนกประสงค์ตึก ๒ ชั้น
ขนาด ๖.๐๐ x ๑๖.๐๐ เมตร ๑ หลัง
พุทธศักราช ๒๕๓๑ รื้ออาคารไม้และโรงอาหาร สร้างเป็น
อาคารตึก ๔ ชั้น ๒๔ ห้องเรียน และเขตยานนาวาสาขา ๒ ขอใช้ห้องเรียนและโรงกิจกรรมทำเป็นสำนักงานเขตบางคอแหลม
พุทธศักราช ๒๕๓๒
กรุงเทพมหานครเปิดสอนวิชาชีพภาคค่ำ รวม ๓ วิชา ช่างตัดผมชาย ช่างเสื้อผ้าสตรี และช่างเสื้อผ้าชาย
พุทธศักราช ๒๕๓๓ สร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) โดยใช้งบประมาณ สมาชิกสภาผู้แทนราฎร กรุงเทพมหานคร
พุทธศักราช ๒๕๓๕ สร้างพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ โดยคณะครู นักเรียน และประชาชน ร่วมกันบริจาค
พุทธศักราช ๒๕๓๗ สำนักงานเขตชั่วคราว ย้ายไปดำเนินการ ณ ที่สำนักงานเขตบางคอแหลม

ศาลาโรตารี่ (ปัจจุบัน)

 

พุทธศักราช ๒๕๔๖
สโมสรโรตารี่บางคอแหลม
สโมสรโรตารี่ยานนาวา
และสโมสรโรตารี่กรุงเทพ - พระราม ๓
มอบศาลาพักโรตารี่ ให้แก่โรงเรียนวัดราชสิงขร


อาคาร ราชสิงขร ๑ (ปัจจุบัน)

พุทธศักราช ๒๕๕๓
- สร้างอาคารเรียนใหม่ ๕ ชั้น แทนอาคาร ราชสิงขร ๑ ซึ่งมี ๓ ชั้น

พุทธศักราช ๒๕๕๔
- สร้างหลังคาคลุมสนาม ขนาดหน้ากว้าง ๒๐ เมตร สูงเท่าตึก ๔ ชั้น
- ปรับปรุงพื้นสนามยกระดับสูงขึ้นมาอีก ๒๐ เซนติเมตร
- ปรับปรุงอาคารราชสิงขร ๒, ๓ โดยทาสีภายนอก, ปรับปรุงห้องน้ำครู ๑๒ ห้อง
- เปลี่ยนบานประตู ห้องเรียน และซ่อมแซมหน้าต่างที่ชำรุด
- สร้างเวที กิจกรรม ในสนาม
- สร้างเสาธงสเตนเลส ความสูง ๑๕ เมตร
- ก่อสร้างที่ประดิษฐาน พระพุทธรูป และที่ประดิษฐานพระบรมรูป รัชกาลที่ ๖


ออกกำลังกายยามเช้า

โรงเรียนวัดราชสิงขร จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามการปฏิรูปการศึกษาดังนี้
ด้านผู้เรียน

ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ด้านผู้สอน
ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ให้ได้รับการพัฒนาตนเอง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ด้านกระบวนการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า บริหารงานมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ต้นนนทรี ต้นไม้ประจำโรงเรียนวัดราชสิงขร

ต้นนนทรี

นั้นได้มาจากภาษากรีก หมายถึง (Sheld-bearing)
ซึ่งหมายถึง ฝักของมันมีรูปทรงเหมือนโล่
ส่วนชื่อพ้องของนนทรีอีกชื่อคือ P. ferrugineum
นั้นหมายถึงมีฝักเป็นสีสนิมเหล็กนับว่าเป็นไม้ยืนต้น
ที่มีชื่อเสียงมีความหมายชัดเจนที่สุดชนิดหนึ่งภายใต้
สภาพธรรมชาติของป่าเขา ต้นนนทรีจะผลัดใบทิ้งลงเป็นบางส่วน
แต่ไม่ทั้งหมดต้นทีเดียว ดังนั้นเราจึงอาจเรียกนนทรี
ได้ว่าเป็ฯไม้กิ่งผลัดใบน่าจะเหมาะสมกว่าเป็นไม้ผลัดใบแห้ง
ลำต้นของมันแข็งแรง เปลือกสีเทาอมน้ำตาล ดูงดงาม
ชูกิ่งก้านสาขาแผ่เรือนยอดสู่เบื้องบน
ใบของมันประกอบด้วยใบย่อยขนาดเล็กมากมาย
ดูเผินๆ คล้ายใบเฟินบางชนิด อย่างที่เรียกกันว่า
มีใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ยามเช้าฤดูหนาว
เรามักจะไม่ค่อยได้เห็นใบนนทรีกันสักเท่าใดนัก
เพราะมันจะร่วงลงมามาก ใบอ่อนจะแตกออกมา
ในช่วงเดือนมีนาคม พร้อมทั้งออกดอกสีเหลืองทองอร่าม
ไปทั้งต้นใบของนนทรีดูเผินๆ คล้ายใบต้นหางนกยูง
หรือกระถิน แต่ใบย่อยจะมีขนาดใหญ่กว่า และเป็นมัน
ดอกออกเป็นช่อเล็กหรือใหญ่ต่างขนาดกันไป
ก้านช่อดอกมีสีน้ำตาลเคลือบสีสนิมเหล็กปกคลุม
เช่นเดียวกับกลีบหุ้มดอกชั้นนอก กลีบดอกภายในสีเหลืองสดงดงามตา

ทำเนียบครูใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร
นายขัน
กลั่นจันทร์
พ.ศ. 2475 - 2479
นายจำเนียร
เข็มปัญญา
พ.ศ. 2479 - 2482
นายนิยม
มณเฑียรวิเชียรฉาย
พ.ศ. 2482 - 2484
นายจำรัส
ลัดลอย
พ.ศ. 2484 - 2487
นายมานิต
ประภาพร
พ.ศ. 2487- 2489
นายปรีชา
สงวนเกียรติ
พ.ศ. 2489 - 2517
นายทองน้ำ
ตัญนุรักษ์
พ.ศ. 2517 - 2517
นายพจน์
จันทร์ลี
พ.ศ. 2517 - 2518
นายภิญโญ
บุณยรัตนพันธุ์
พ.ศ. 2518 - 2519
นายฉลาด
รมยานนท์
พ.ศ.. 2519 - 2525
นายชัยวิทย์
จิตเมตตา
พ.ศ. 2525 - 2529
นายชวน
เลี่ยมรัศมี
พ.ศ.2529 - 2532
นางวีณา
อิศรางกูร ณ อยุธยา
พ.ศ. 2532 - 2534
นายชูชีพ
สอนสนิท
พ.ศ. 2534 - 2537
นายวิชิน
สุขปลั่ง
พ.ศ. 2537 - 2542
นางวิไล
หว่างอากาศ
พ.ศ. 2542- 2543
นางเอื้อมพร
ดนตรี
พ.ศ. 2543 - 2544
นางวลัยพร
สมุลไพร
พ.ศ.2544 - 2547
นางศิริพร เรืองสุคนธ์ พ.ศ.2547- 2550
  นายสมเจตน์ สมบูรณ์ศิลป์ พ.ศ.2550 - 2554
นางพาจนา อิ่มโอษฐ์ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
วิสัยทัศน์

“ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนวัดราชสิงขรจะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
คู่คุณธรรม จริยธรรม ก้าวนำด้านเทคโนโลยี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตสมบูรณ์แข็งแรง ”

ปรัชญา

"การศึกษาพัฒนาคน"

คำขวัญ
เรียนดี
มีวินัย
ใฝ่คุณธรรม

พันธกิจ

           ๑.  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
               และบริบทของโรงเรียน
         ๒.  ส่งเสริมในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และระเบียบวินัยของนักเรียน
          ๓.  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
          ๔.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์  แข็งแรง
         ๕.  พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์อื่น ๆ
          ๖.  พัฒนานักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้
         ๗.  พัฒนาครูให้มีความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
          ๘.  พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          ๙.  จัดระบบวัดและประเมินผลให้มีความหลากหลายและเป็นรูปธรรม
        ๑๐.  จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

เป้าหมายผลผลิตหลัก

            ๑. นักเรียนของโรงเรียนมีความรู้  ทักษะตามเป้าหมายของหลักสูตร
            ๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของชุมชนและสังคม
            ๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ
            ๔. นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม - จริยธรรม
            ๕. นักเรียนมีสุขภาพและอนามัยสมบูรณ์  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
             ๖. นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี  และกีฬา
            ๗. นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

เพลงมาร์ชราชสิงขร

พวกเราเหล่าราชสิงขรชื่อก้องนครนามขจรไปไกล
เพรียบพร้อมระเบียบวินัยทุกคนภูมิใจ ได้มาศึกษา
พวกเรามั่นในความดีด้วยเกียรติศักดิ์ศรีอันมีนานมา
ชื่อวัดราชสิงขรพาพวกเราก้าวหน้ารุ่งเรืองทั่วกัน
* เรารวมพลังสีเขียวเหลืองเฟื่องกีฬา แกล้วกล้ายามลงแข่งขัน
ทั้งด้านดนตรีนี้มุ่งสร้างสรรค์ ให้ศิษย์เหล่านั้นเรียนรู้ชำนาญ
เทิดทูนชาติ ศาสนา อีกองค์ราชา คุณครูอาจารย์
เชื่อถือเลื่องลือ ผลงาน สอนวิชาการเพื่อเยาวชน (ซ้ำ)*

โรงเรียนวัดราชสิงขร
เลขที่ 29 ซอยเจริญกรุง 74 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2289-0611
โทรสาร 0-2289-0611
Webmaster : Pongpat