รายงานการส่งวิจัยในชั้นเรียนของบุคลากร  ปีการศึกษา  2554

โรงเรียนวัดราชสิงขร   เขตบางคอแหลม    กรุงเทพมหานคร

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่องานวิจัย

1

นางวรรณพร     ไชยสิทธิ์

การจดจำพยัญชนะไทย ก-ฮ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

การพัฒนาทักษะการเขียน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

2

นางสาวอรนุช  จันแดง

การพัฒนาทักษะการระบายสี ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

การพัฒนาทักษะการเขียน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

3

นางเรืองรอง     นนทีอุทก

การปรับพฤติกรรมเด็กดื้อและชอบแกล้งเพื่อนโดยวิธีการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม

การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานกลุ่มที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านความเอื้อเฟื้อแบ่งปันของเด็กปฐมวัย

4

นางอ้อยทิพย์     จินะ

การส่งเสริมทักษะการปั้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

การส่งเสริมทักษะการระบายสี ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

5

นางสาวพูลสุข  ระดาชัย

บรรจุใหม่

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน เด็กชายภากรณ์  สุขสังวร

6

นางสมศรี     พงษ์ภิรมย์ศรี

การพัฒนาการบอกชื่อและนามกุลของตนเอง

การพัฒนาการจำชื่อจริงของเพื่อนในห้อง

7

นางสาวญานิสา ศรีนาคนิล

ย้ายสถานศึกษามาระหว่างภาคเรียนที่ 1

พัฒนาการอ่านคำที่มี ร  และ ล  โดยใช้แบบฝึก ของนักเรียน 4 คน

8

นางสาวเกศินี     ทิพรัตน์         

บรรจุใหม่

การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรนักเรียนชั้น ป. 1/2

9

นางอโนทัย  สิทธิศรีจันทร์

บรรจุใหม่

การพัฒนาทักษะการลบเลขสองหลักมีการกระจาย สำหรับนักเรียนชั้น ป.1

10

นางสาวนิตยา     ยาเลส

การพัฒนาทักษะการอ่านสระนองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน ป.1/4

การพัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาโดยใช้กิจกรรมการเล่นเกม

11

นางวนิดาการ  จีราคม

การฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่างเด็กออทิสติกและเด็กปกติ

การแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้และไม่รู้ค่าของจำนวน 1-10

12

นางสาวศิริพร   เด่นกระจ่าง

การฝึกทักษะการอ่านของเด็กที่มีความปกพร่องทางสติปัญญาโดยการจำเป็นรูปคำจากบัตรภาพ

การแก้ปัญหานักเรียนที่พูดออกเสียงไม่ชัดเจน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 (เรียนร่วม)

13

นางธิดา              รัตนวงษ์วิบูลย์

การแก้ปัญหานักเรียนมาโรงเรียนสาย ไม่ทันเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ ของนักเรียนชั้น ป.2/1

การแก้ปัญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบในการทำงาน และส่งงาน ของนักเรียนชั้น ป.2/1

14

นางปิยะนันท์     ประทุมรัตน์

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน โดยใช้แรงเสริมทางบวกของนักเรียน ป.2/2

การส่งเสริมพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการทำงาน โดยใช้กิจกรรมพี่สอนน้องของนักเรียน ป.2/2

15

นางสาววนิดา     ชาปู่

การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาคณิตศาสตร์

การสอนซ่อมเสริมเรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึก ของนักเรียน ป.2/3

16

นางคชาภรณ์  ฉันทประเสริฐวุฒิ 

การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง การหาร โดยใช้แบบฝึก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนาการเรียนโจทย์ปัญหาจากชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

17

นางสาวแสงสุรีย์ คลุ้มกระโทก

พฤติกรรมของนักเรียนชั้น ป.3 ขาดความมุ่งมั่นในการทำงานและความรับผิดชอบ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ป.3

18

นางสาวจารุวรรณ  มุมมาลา

การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โดยใช้แบบฝึก

19

นางสาวสุภาศรี     รัตนโชติช่วง

การพัฒนาทักษะการคูณเลขจำนวนหลายหลักกับหลายหลัก โดยใช้ตารางฝึก ชั้น ป.4/1

การศึกษาการใช้แบบฝึกการหารที่มีผลต่อการหารของนักเรียน ชั้น ป.4/1

20

นางจิดาภา     ศรีเพ็ญ

การแก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้น ป.4/2

สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพของนักเรียนชั้น ป.4/2

21

นางสาวลาวัณย์   ตัณฑ์สุทธิวงศ์

การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง

พัฒนาการเขียนอักษรไทยให้ถูกต้องและสวยงามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีปัญหาด้านลายมือ

22

นางสาวขนิษฐา     ขำบางเลน

การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านของนักเรียนอ่านไม่คล่อง ชั้น ป.5/1

การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านของนักเรียนอ่านไม่คล่อง ชั้น ป.5/1 (ต่อเนื่องจากภาคเรียนที่ 1)

23

นายวีระพันธ์     อ่อนเอื้อน

การจดจำพยัญชนะไทย ก-ฮ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาความสามารถในการอ่านสะกดคำของนักเรียนโดยใช้สื่อการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

24

นางสาวกฤษณา   ปรังประโคน

พัฒนาทักษะการจำคำศัพท์โดยใช้เกม Crossword ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาทักษะการอ่านตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์เล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

25

นางสาวกาญจนา  แซ่หว๋อง

การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึก

การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสมการ โดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้น ป.6/1

26

นางยุพดี     สุดาบุตร

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากแหล่งประสบการณ์วิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิตแตกต่างกัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  โดยใช้ผังกราฟิก เรื่อง  สัตว์น่ารู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

27

นางปิยะมาศ     นนศิริ

การแก้ปัญหาทักษะการอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่องของนักเรียนชั้น ป.2-6 โรงเรียนวัดราชสิงขร   

ตามกระบวนการของ ผศ.ศิวกานท์  ปทุมสูติ

การแก้ปัญหาทักษะการอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่องของนักเรียนชั้น ป.2-6 โรงเรียนวัดราชสิงขร   

ตามกระบวนการของ ผศ.ศิวกานท์  ปทุมสูติ

28

นายพงศ์ศักดิ์     กสิกรางกูร

การส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะการวาดภาพ

ผลการใช้สื่อการสอนกล่องความรู้   เรื่องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเครื่องหมายรับรอง

ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

29

นางกรณิศ  สัตย์แสง

การพัฒนาการใช้แป้นพิมพ์ โดยใช้แบบฝึกพิมพ์ของนักเรียนชั้น ป.2

การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน ชั้น ป.2 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

30

นางสาวณิชากมน  ศรีไสว

บรรจุใหม่

การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์

31

นางสาวณัศรินทร์  สุคำภา

บรรจุใหม่

การแก้ปัญหานักเรียนคืนหนังสือไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

32

นางสาวนภาวรรณ์  วรินทรา

บรรจุใหม่

การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ – สะกดคำ

33

นายชัชเวช  ฉันทประเสริฐวุฒิ

การใช้กลวิธีช่วยจำเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผลการใช้บอร์ดเกมที่มีต่อการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

34

นางสาววันวิสาข์   สุทธการ

บรรจุใหม่

 

 

การแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนคำในภาษาไทยไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้น ป.2 โดยใช้แบบฝึกการอ่าน

35

นางสาววราลี     สิริขจรเดชสกุล

การพัฒนาระเบียบวินัยในการใช้ห้องนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาระเบียบวินัยในการใช้ห้องนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

36

นางสาวชาริณี    สัมพันธารักษ์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึก สำหรับนักเรียนชั้น ป.4

การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ของเล่นของใช้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E สำหรับนักเรียนชั้น ป.4

37

นายพงษ์ภัทร     ตันติโกมล

-

การสำรวจการส่งงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

38

นางสาวอารีรัตน์     สังข์แก้ว

ปัญหาการทำโจทย์เศษส่วนในสาระคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.5

การศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อพฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์

39

นางสาวนันทิดา  ทับทิม

การฝึกทักษะในการวาดภาพของนักเรียน ชั้นอนุบาล

การฝึกทักษะในการวาดภาพของนักเรียน ชั้น ป.3/3

40

นางสาวราตรี     ยกพล

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กนักเรียนด้วยการเล่นกีฬา

การฝึกทักษะฟุตซอลนักเรียนหญิง ป.5/2